Ranking for Sword Fighting

#NameVocationSkill
1WyrzynatorElite Knight99
2Gold SzakalElite Knight98
3SagaraElite Knight96
4SuperElite Knight94
5Promi PaliroxaElite Knight93
6PawElite Knight92
7Dane LoverElite Knight89
8Electric EkElite Knight89
9Blokam ChybaElite Knight89
10SpejsonElite Knight88
11NajmanElite Knight88
12SitretroElite Knight87
13BlokowiskoElite Knight87
14LevaniaElite Knight86
15DurusekElite Knight86
16Vican TaraKnight84
17PuniogamingElite Knight84
18PierdasKnight84
19PokurwolKnight83
20KierdasKnight83